Helseinformasjon

Egersund kommune følger folkehelseinstituttet i forhold til barn og sykdom, og deres anbefalinger om behandlinger og oppfølging av sykdommer. Se fhi.no om du lurer på om ditt barn kan komme i barnehagen.

Barnehagen er også lovpålagt og følge krav etter "Forskrift om helse og miljø i barnehager, skole og sfo" som man finner her: https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2023-03-28-449

Etter denne forskriften er vi lovpålagt å informere foreldre om: "Dersom barn, elever eller foreldre mener at forskriftens krav ikke oppfylles, skal de henvende seg til barnehagen eller skolen. Har ikke barnehagen eller skolen fulgt opp henvendelsen innen rimelig tid, kan eleven eller foreldrene henvende seg til kommunen som tilsynsmyndighet. Kommunen skal vurdere å følge opp forholdet ved tilsyn."