Rammeplan

Rammeplanen gir styrer, pedagogiske ledere og det øvrige personalet en forpliktende ramme for planlegging, gjennomføring og vurdering av barnehagens virksomhet. Rammeplanen gir også informasjon til foreldre, eier og tilsynsmyndighet.

Link til ny rammeplanen, gjeldene fra august 2017, finner du her:

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/rammeplan-for-barnehagen/