Handlingsplan for et trygt og godt psykososialt barnehagemiljø

Alle barn har rett på et trygt og godt psykososiat miljø i barnehagen. Å ha et trygt og godt barnehagemiljø innebærer at miljøet fremmer helse, trivsel, lek og læring. Vurderingen av om et barn har et trygt og godt barnehagemiljø skal bygge på den virkningen barnehagemiljøet faktisk har på det enkelte barnet. Det er barnets egen opplevelse som skal legges til grunn når barnehagen skal ta stilling til om barnet har et trygt og godt barnehagemiljø.

Kommunen har utarbeidet en handlingsplan for et trygt og godt psykososialt barnehagemiljø etter at § 41, §42 og §443 kom inn i barnehageloven.

§ 41. Nulltoleranse og forebyggende arbeid
§ 42. Plikt til å sikre at barnehagebarna har et trygt og godt psykososialt barnehagemiljø (aktivitetsplikt)
§ 43. Skjerpet aktivitetsplikt dersom en som arbeider i barnehagen, krenker et barn

Denne planen forteller oss barnehager i Eigersund kommune hvordan vi skal jobbe med å fremme et trygt og godt psykososialt barnehagemiljø. Hvordan vi skal følge med, undersøke, melde fra og iverksette tiltak om krenkende handlinger og mobbing forekommer.

Planen i sin helhet kan du finne her: Handlingsplan 2024 for et trygt og godt psykososialt barnehagemiljø