Barnehagedagen: Små skritt for kloden

Barnehagedagen 2021 arrangeres 9. mars. Tema for dagen er barnehagens arbeid med natur og miljø, under slagordet: «Små steg for kloden». Rammeplan for barnehager: Gjennom arbeid med natur, miljø og teknologi skal barnehagen bidra til at barna får kjennskap til naturen og bærekraftig utvikling, lærer av naturen og utvikler respekt og begynnende forståelse for hvordan de kan ta vare på naturen

Et av målene med å markere Barnehagedagen er å synliggjøre barnehagens innhold og for å  få økt forståelse for de viktige prosessene som foregår i barnehagen hver eneste dag.

Alle barnehager i Norge er blitt invitert til å markere Barnehagedagen, tirsdag 9.mars, og ved at barnehager over hele landet synliggjør hvordan man jobber med samme tema, kan kunnskapen i samfunnet bli større rundt barnehagens viktige arbeid og mandat. 

Rammpelan for barnehager:

Barna skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Bærekraftig utvikling omfatter natur, økonomi og sosiale forhold, og er en forutsetning for å ta vare på livet på joren slik vi kjenner det. 

Barnehagen har derfor en viktig oppgave i å fremme verdier, holdninger og praksis for mer bærekraftig samfunn.

Barna skal få naturopplevelse og bli kjent med naturens mangfold, og barnehagen skal bidra til at barna opplever tilhørighet til naturen.